انقلاب بهمن و عروج خمینیسم

مصاحبه تلویزیون آزمایشی به پیش! با ایرج آذرین که پیشتر(در سال 2013) پخش شده است.

Comments are closed.